Kristillinen rukouselämä

Pelin yhteisö on uskonnollinen yhteisö, joka on syntynyt luterilaisen kirkon liepeille pappispariskunnan perustamana. Yhteisön elämä rakentuu luostarielämän tavoin läntistä kristillistä perinnettä edustavien hetkipalvelusten ympärille. Nämä rukoushetket toistuvat muutaman tunnin välein koko pelin läpi ja sekä rytmittävät peliä että vahvistavat yhteisön yhteenkuuluvuutta yhteisen rituaalielämän kautta.

Luostarielämästä muistuttaa myös rukouksen ja työnteon yhteys. Työnteko on osin arjen askareita ja osin omista eettisistä periaatteista kumpuavaa aktivismia. Rukouksen nähdään tukevan näitä tehtäviä, ja pelin hahmoille rukous paremman maailman puolesta on osa maailmaan vaikuttamista. Pelissä on tarkoitus tarkastella tätä rukouselämän ja käytännön toiminnan yhteyttä ja sitä, miten ne pelin sisällä vaikuttavat toisiinsa.

Ilmastonmuutos

Tietoisuus ja huoli ilmastonmuutoksesta kuuluvat kiinteästi hahmoyhteisön tarinaan, ja  ilmastonmuutosta hillitsevä toiminta on jokapäiväinen osa sen arkea. Teema näkyy tavalla tai toisella hahmojen elämässä myös henkilökohtaisesti: yhtä se ajaa aktiivismiin, toiselle tarjoaa syyn vetäytyä maailmasta, kolmannen on jo konkreettisesti pakottanut vaikeisiin valintoihin.

Peli ei vello ilmastonmuutoksen tai -ahdistuksen kauhukuvissa, vaan tarjoaa teemana toisten joukossa hahmojen toiminnalle yhteisen viitekehyksen. Toisaalta ilmastonmuutosta ei pelin tai hahmojen puitteissa myöskään kyseenalaisteta. Se on huomioitu myös pelisuunnittelussa, ja mm. osa pelimaksuista lahjoitetaan ilmastonmuutosta hillitseviin toimenpiteisiin.

Aktivismi

Aktivismi on yksi pelin keskeisistä teemoista, joka koskettaa jossakin määrin suurinta osaa pelin hahmoista yhteisön paperittomien auttamiseksi tekemän työn kautta. Moni yhteisön jäsen on myös mukana erilaisessa ilmastotoiminnassa. Suurin osa yhteisön jäsenistä on sitoutunut väkivallattomuuteen ja yhteisö on harjoittanut pitkälti passiivista vastarintaa. Osa hahmoista kuitenkin näkee vallitsevissa oloissa perustellummaksi suoran toiminnan esimerkiksi sabotaasien muodossa. Aktivismin keinoihin liittyvä keskustelu ei kuitenkaan ole pelissä keskeisessä osassa, eivätkä erilaiset aktivismin muodot ole aiheuttaneet yhteisön sisällä kiistoja tai vaatimuksia yhteisistä linjauksista sen enempää kuin painostusta tietynlaisiin toimintastrategioihinkaan. Monilla hahmoista aktivismiin liittyvä käytännön työskentely kuten kirje- ja vetoomuskampanjoihin osallistuminen tai suoran toiminnan operaatioiden valmistelu ovat olennainen osa pelissä tehtävää työtä.

Pakolaisuus

Vuoden 2015 syksyllä Suomeen saapui lyhyen ajan sisällä noin 30 000 turvapaikanhakijaa pääosin Irakista, Afganistanista ja Somaliasta, huomattavasti enemmän kuin koskaan aiemmin. Syyrian ja Jemenin sisällissotien, ISIS:n väkivallan Irakissa ja Afganistanin sisällissodan pakenemisen seurauksena Eurooppaan saapui 2014-2015 lähes kaksi miljoonaa turvapaikanhakijaa. Osaltaan myös ilmastonmuutoksen on arveltu aiheuttaneen pakolaisuutta myös ainakin Afrikan sarven alueella, jossa pitkäaikainen kuivuus aiheutti nälänhädän uhan 2010-luvun puolivälissä.

Suomessa turvapaikanhakijoiden suuri määrä aiheutti alkuun haasteita tulijoiden majoittamisen ja rekisteröinnin suhteen. Monien 2015-2016 saapuneiden turvapaikanhakijoiden turvapaikkaprosessit ovat yhä kesken, koska myös hallinto-oikeudet ovat ruuhkautuneet kielteisistä päätöksistä tehtyjen valitusten takia. Keskeiseksi ongelmaksi on noussut, mitä tapahtuu tuhansille kielteisen päätöksen saaneille turvapaikanhakijoille. Suomi on järjestänyt palautuslentoja, mutta käytännössä palauttaminen vastoin hakijan tahtoa tulee kalliiksi ja palautusten toteuttaminenkin on hidasta. Yhteiskunnan turvaverkon aukkoja paikkaamaan on syntynyt erilaisia yhdistyksiä ja vapaaehtoisverkostoja, jotka tarjoavat muun muassa hätämajoitusta ja juridista neuvontaa. Pelin yhteisö on yksi näistä toimijoista, joka on kuitenkin samalla ottanut osan turvapaikanhakijoista tai pakolaisista kiinteästi omiksi jäsenikseen. Toimiminen turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten ihmisoikeuksien puolesta on osa monien pelin hahmojen aktivismia.

Identiteetti

Pelin keskeisiä teemoja on identiteetti: ihmisen kokemus minuudesta ja omista yksilöllisistä piirteistä. Tämän hetken länsimainen kulttuuri rakentuu vahvasti yksilöidentiteetin ympärille, ja sen toteuttaminen on elämän keskeisiä ideaaleja. Tämä on yksi tapa ihmisen jäsentää elämäänsä. Esimerkiksi luostarilaitoksessa ihanne on ollut päinvastainen: välttää henkilökohtaisten piirteiden esiintuomista ja alistaa oma itse pyhän elämän tavoitteille. “Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa”, sanotaan Paavalin kirjeessä galatalaisille.

Tällaisia yhteisöitä käsittelevä fiktio keskittyy yleensä siihen, kuinka vaikeaa tai väärää tämän ihanteen toteuttaminen on, sen jäsenten ollessa persoonia risteävine tavoitteineen. Tässä pelissä tarkoitus on päinvastainen: tutkia sitä, miksi ihmiset hakeutuvat tällaisiin yhteisöihin, miten identiteetti voi olla taakka ja miten vapautua siitä, ja miten tämä vaikuttaa yhteisössä. Käytännössä tämä teema toteutuu pelissä hahmojen kohdalla eriasteisena, ja sitä tuetaan sekä pelin rakenteilla että yhteisön normeilla.